เรื่องราวเล่าธงชาติไทย เพื่อเยาวชนได้เห็นเป็นสำคัญ

การนำเรื่องธงชาติไทย ขึ้นมาเขียนนำเสนอนี้ เพราะด้วยปัจจุบันพบว่าเยาวชนไทยไม่ได้เห็นความสำคัญของสัญลักษณ์ประจำชาตินี้มากนัก จากที่พบเห็น เวลานักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า เมื่อถึงเวลาเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา การร้องเพลงชาติไทยก็ดี การยืนทำความเคารพก็ดี นักเรียนไม่ได้ตั้งใจทำ ยืนก็ไม่ตรง ไม่อยู่นิ่ง คุยกันบ้าง เป็นภาพที่ทำให้สะท้อนใจว่า เยาวชนไทยปัจจุบันนี้ ไม่เห็นความสำคัญของสัญลักษณ์ประจำชาตินี้เลย หรือแม้แต่ในตอนเย็น เวลา 18.00 น เมื่อสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเปิดเพลงชาติไทย คนที่เดินไปเดินมาในที่ต่าง ๆ ส่วนน้อยที่จะยืนตรง เป็นการแสดงการเคารพธงชาติไทย คนทั่วไปก็เช่นเดียวกัน จะมีใครสักกี่คนที่ซาบซึ้งและเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งนี้ การปฏิบัติการเชิญธงหรือการเปิดเพลงชาติในเวลาเช้า 8.00 น เวลาเย็น 18.00 น.ก็เหมือนกับทำไปเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาช้านาน จริง ๆ แล้ว ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทย ความเป็นเอกราช เยาวชนไทยปัจจุบัน รู้ เข้าใจ ความหมายของสัญลักษณ์นี้เพียงใด หรืออาจเป็นเพราะไม่รู้ ไม่ทราบ ไม่มีใครบอกถึงความหมาย ประวัติ ควรที่ผู้ใหญ่ ครู-อาจารย์ ผู้ที่เจริญกว่าทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ ชี้แนะ อธิบาย เล่าบอกเรื่องราว นี่เป็นเพียงบางส่วนที่จะเก็บนำมาเล่าให้ทราบไว้บ้าง ที่มาของธงชาติไทย เริ่มมาแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ ยังไม่มีธงใช้ แต่ใช้ผ้าแดงแทนธง

2199 – 2225 แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ใช้ธงแดง
สมัยรัชกาลที่ 2 ใช้ธงช้างเผือกในวงจักรพื้นแดง
สมัยรัชกาลที่ 4 ใช้ธงช้างขาวพื้นแดง
สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงตราพ.ร.บ. ธงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2432 ใช้ธงช้างตามแบบ
สมัยรัชกาลที่ 4 และ ธงสำหรับเรือราชการ ใช้ธงช้างทรง
เครื่องยืนแท่นพื้นแดง
จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2459 ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงเปลี่ยนธงชาติแต่เดิมที่เป็นธงช้างมาเป็นธงไตรรงค์ มี 5 แถบ 3 สี และทรงพระราชนิพนธ์ความหมายของธงไตรรงค์ไว้ ในตอนพระราชทานธงไชยเฉลิมพล คราวที่ทหารอาสาสมัครไปราชการสงคราม ณ ทวีปยุโรป สงครามโลกครั้งที่ 1 ตอนหนึ่งว่า
ขอร่ำรำพันบรรยาย ความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัด
ขาวคือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ หมายพระไตรรัตน์ และธรรมะคุ้มจิตไทย
แดงคือโลหิตเราไซร้ ซึ่งยอมสละได้ เพื่อรักชาติศาสนา
น้ำเงินคือสีโสภา อันจอมประชา ธโปรดเป็นของส่วนองค์
จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์ จึงเป็นสีธง ที่รักแห่งเราชาวไทย
ทหารอวตารนำไป ยงยุทธวิชัย
วิชิตกู้ชูเกียรติสยาม

นี่คือความหมายของธงชาติไทยเรา ธงชาติไทยเป็นเครื่องหมายแสดงความมีอิสระภาพ เจริญด้วยวัฒนธรรม แสดงความจำนง และภาคภูมิใจในเกียรติศักดิ์แห่งชาติไทย ธงชาติไทยมีประโยชน์เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจคนในหมู่ร่วมชาติ เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีทั้งกายใจและวิญญาณ ให้เป็นอันเดียวกัน ทุกสถานที่ ทุกโอกาส ที่แสดงความเป็นคนไทย คนไทยทุกคนต้องเชิดชู เมื่อยามใดที่เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา ทุกคนต้องยืนตรงแสดงความเคารพ โดยเฉพาะในตอนเช้าเวลา 8.00 น และตอนเย็นเวลา 18.00 น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จะเปิดเพลงชาติไทยกระหึ่มไปทั่ว และตามสถานที่ราชการจะเชิญธงชาติไทยขึ้นในตอนเช้า และเชิญธงลงจากยอดเสาในตอนเย็น เป็นประจำอย่างนี้ทุกวัน

ชาติไทยเป็นชาติที่มีอิสระมาช้านานแต่โบราณกาล ดังนั้นเราทุกคนควรจะช่วยกันหวงแหน ธงชาติไทยของเราไว้ อย่าให้ใครมาย่ำยีเกียรติยศแห่งชาติไทยได้ตลอดชั่วนิรันดรกาล สืบลูกสืบหลานต่อไปและควรทำความเคารพอย่างจริงใจ ตั้งใจปฏิบัติสม่ำเสมอโดยเริ่มจากโรงเรียนก่อน นักเรียนทุกคนควรตั้งใจทำและตั้งใจปฏิบัติ เพราะการทำความเคารพธงชาติเป็นกิจวัตรประจำวันของนักเรียน ถ้าทุกคนทำได้ ความสามัคคี ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การแสดงความรักในสถาบัน ในชาติก็จะบังเกิดขึ้น มาช่วยกันเถิด ช่วยกันเชิดชูสัญลักษณ์ประจำชาติ เพื่อความเป็นเอกราชของชาติไทยสืบไป

ธรรมเนียมการชักธงลงครึ่งเสาที่มีมายาวนาน

police-flagการลดธงครึ่งเสา เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อแสดงความอาลัยในกรณีประมุขหรือบุคคลสำคัญของประเทศต่างๆเสียชีวิต โดยการลดธงชาติครึ่งเสากรณีใด เป็นเวลาเท่าใด ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาการลดธงชาติครึ่งเสาจะกระทำในกรณีที่ประมุขหรือบุคคลสำคัญของประเทศต่างๆเสียชีวิต โดยปกติทางราชการจะประกาศให้ลดธงชาติครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักรเป็นเวลา ๓ วัน สำหรับแนวการปฏิบัติในการลดธงชาติครึ่งเสานั้น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้การชักหรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ ใน ข้อ ๑๔

การลดธงชาติครึ่งเสากรณีใด เป็นเวลาเท่าใดให้กระทรวงการต่างประเทศ สำนักพระราชวัง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี แจ้งไปยังสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีสั่งการ และให้สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีแจ้งให้กระทรวงทบวง กรม รัฐวิสาหกิจและผู้เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ ข้อ ๑๐ กรณีที่ทางราชการประกาศให้ลดธงชาติครึ่งเสาตามข้อ ๑๔ ให้ ปฏิบัติการในการชักธงขึ้น เมื่อธงถึงยอดเสาแล้วจึงลดลงให้อยู่ในระดับความสูงประมาณสองในสามส่วนของความสูงของเสาธงนั้น และเมื่อจะชักธงลงให้ชักธงขึ้นจนถึงยอดเสาก่อนแล้วจึงชักธงลง เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความเคารพหรือการไว้ทุกข์ต่อผู้ตาย ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญ

ธรรมเนียมการชักธงเพียงครึ่งเสาเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายศตวรรษก่อน เพื่อให้ธงแห่งความตายที่มองไม่เห็นได้ชักอยู่บนยอดเสาธงนั้น อันหมายความถึงพลังอำนาจ การมีอยู่ และการปรากฏของความตาย สำหรับวิธีการลดธงครึ่งเสานั้นจะต้องเชิญธงขึ้นไปสู่ยอดเสาเสียก่อน จากนั้นจึงลดธงลงมาอยู่ในระดับครึ่งเสา ให้ชักธงชาติถึงยอดเสาหลังจบเพลงชาติก่อนจากนั้นจึงลดลงมาที่ความสูง 1 ใน 3 ของเสา ไม่ใช่ลดธงลงมาที่ตำแหน่งครึ่งเสาอย่างในภาษาพูด ส่วนช่วง 6 โมงเย็นให้ชักธงชาติขึ้นจนสุดยอดเสาก่อนเพลงชาติเริ่มต้น และลดธงลงจากเสาตามปกติจนจบเพลงชาติ จึงปลดธงชาติแล้วพับวางบนพาน นำไปเก็บที่อันสมควรหรือตามระดับอื่นที่กำหนดไว้ในกฎหมาย นอกจากนั้นเมื่อจะมีการเชิญธงจากยอดเสาในเวลาสิ้นสุดของวัน จะต้องเชิญธงกลับขึ้นไปที่ยอดเสาเสียก่อน จึงจะลดธงได้เช่นกัน การไว้ทุกข์ด้วยธงชาติสำหรับบางประเทศยังอาจมีธรรมเนียมที่ต่างออกไป

วัตถุดิบอาหารแต่ละประเทศรังสรรค์ออกมาเป็นรูปธงชาติ

อาหารและงานศิลปะเป็นของคู่กันอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้เหมือนกันนะคะเนี่ย สำหรับวันนี้เราก็มีไอเดียงานศิลปะบนอาหารมาฝากให้ได้ชมกันดูด้วยค่ะ คราวนี้เป็นผลงานการออกแบบผลงานศิลปะจากวัตถุดิบอาหารแต่ละประเทศ รังสรรค์ออกมาเป็นรูปธงชาติประเทศนั้นๆ อย่างสวยงาม ที่ถึงแม้ว่าจะมีออกมาให้ได้ชมเป็นเวลานานมาแล้ว แต่ก็ยังเป็นไอเดียที่เห็นกี่ทีกี่ทีก็อดเพลิดเพลินไปไม่ได้ วันนี้เลยขอนำกลับมาฝากให้ได้ชมกันอีกครั้งไว้เป็นไอเดียให้คุณทำอาหารเป็นงานศิลปะเก๋ๆ กันบ้าง

โดยไอเดียเริ่ด สุดแสนสร้างสรรค์นี้เกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานการโฆษณาออสเตรเลีย WHYBIN TBWA ได้คิดหาวิธีส่งเสริมเทศกาลอาหารนานาชาติซิดนีย์ ซึ่งเป็นเทศกาลอาหารที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย โดยเมื่อปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมเกือบล้านคน เป็นการชุมนุมเชฟจากทั่วทุกมุมโลก วิธีการก็คือนำเอาวัตถุดิบในการทำอาหารมาทำเป็นลวดลายธงชาติ 18 ชาติ และก็ออกมาอย่างสร้างสรรค์สุดๆเลยทีเดียวล่ะค่ะ เห็นแล้วก็น่าทึ่งจริงๆ ไม่รู้ว่าฟู๊ดสไตลิสนั้นคิดอย่างไร ในที่นี้มีธงชาติของประเทศไทยรวมอยู่ด้วยนะคะ ว่าแล้วเราก็ลองไปชมกันดูเลยว่าแต่ละประเทศ ธงชาติอาหารของเขาจะทำมาจากวัตถุดิบในการทำอาหารอะไรกันบ้าง ไปชมกันดูเลยค่า

1. ธงไทย ทำจากน้ำจิ้มไก่ มะพร้าวขูด และ ปูม้า

2. ธงอิตาลี ทำจากโหระพา พาสต้า และมะเขือเทศ

3. ธงออสเตรเลีย ทำจากพายเนื้อ และ ซอส

4. ธงบราซิล ทำจากใบตอง มะนาว สับปะรด และ เสาวรส

5. ธงจีน ทำจากแก้วมังกร และ มะเฟือง

6. ธงฝรั่งเศส ทำจากบลูชีส บรี(Brie) และ องุ่น

7. ธงกรีซ ทำจากมะกอก Kalamata และ เฟต้า ชีส

8. ธงอินเดีย ทำจากแกงกะหรี่ ข้าว และ แป้งกรอบ

9. ธงอินโดนีเซีย ทำจากแกงเผ็ด และข้าว

10. ธงญี่ปุ่น ทำจากทูน่าและข้าว

11. ธงเลบานอน ทำจาก lavash, fattoush และ herb sprig.

12. ธงเกาหลีใต้ ทำจาก ข้าวห่อสาหร่ายและซอส

13. ธงสเปน ทำจากไส้กรอกสเปนและข้าว

14. ธงสวิสเซอร์แลนด์ ทำจาก charcuteries และ emmental

15. ธงตุรกี ทำจากเตอร์กิส ดีไลท์

16. ธงอังกฤษ ทำจาก สโคน ครีม และ แยม

17. ธงสหรัฐอเมริกา ทำจากฮอตด็อกส์ ซอสมะเขือเทศ มัสตาร์ด และ ชีส

18. ธงเวียดนาม ทำจากเงาะ ลิ้นจี่ และ มะเฟือง

ปฏิวัติธงไตรรงค์ สู่ แอคเซสเซอรี่

“ธงไตรรงค์” สัญลักษณ์แห่งความเป็นไทย ที่ไม่ใช่โบกไสวอยู่บนยอดเสาธง แต่ทว่ากำลัง “ฟีเวอร์” สุดๆ อยู่ในหมู่คนไทยหัวใจประชาธิปไตย เพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนเป็นต้องเห็นหลายคนหยิบแอคเซสเซอรี่ลาย “ธงชาติ” นี้ขึ้นมาใส่ล้อการเมืองกันแบบขำๆ ทั้งนี้ก็เพื่อความสนุกสนานที่ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย เพราะเป็นแฟชั่นที่มาพร้อมกับกระแสการเมือง ซึ่งเป็นไปเพื่อการแสดงถึง “ความรักชาติบ้านเมือง”

งานนี้คนที่ยิ้มออกไม่ใช่ใคร นอกจากแฟชั่นนิสต้าบ้าช็อป เพราะนอกจากจะมี “เฟอร์” ชิ้นเก๋ไว้ให้เลือกจับจองกันจนตาลายแล้ว แต่ยังภูมิใจสุดๆ เพราะเครื่องประดับเหล่านี้ได้รับการดีไซน์ให้มี 3 สีสากล อย่างแดง-ขาว-น้ำเงิน ปรากฏอยู่บนของใช้เหล่านี้ด้วย

ไล่กันตั้งแต่สินค้าชิ้นล่ามาแรงอย่าง “หมวกลายธงชาติ” ที่ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดี “เนคไทลายธงชาติ” ที่บรรจงถักจากริบบิ้นชิ้นเก๋ “ร่มลายธงชาติ” สกรีนเรารักในหลวง กระเป๋า สร้อยคอ ต่างหูลายด้ามขวาน ที่คาดผมหูกระต่ายลายธงชาติ ฯลฯ สารพัดสารพันให้เลือกสรร ต่างจากสถานการณ์ปกติที่เราแทบจะไม่ได้เจอะเจอแอคเซสเซอรี่ที่ดีไซน์ขึ้นจาก 3 สีประจำชาตินี้เท่าไหร่นัก นั่นอาจเป็นเพราะ “ธงชาติไทย” ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศ พูดให้ถูกก็คือเป็น “ของสูง” ที่คนไทยเคารพเทิดทูน ดังนั้นจึงมิบังควรนำมาทำเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งที่ห่อหุ้มร่างกาย ยกเว้นแต่เครื่องแต่งกายท่อนบนบ้างประปราย….งานนี้ 2 ดีไซเนอร์ชื่อดังจึงได้ออกมาวิเคราะห์ให้ฟังถึง “ความนิยม” เกี่ยวกับแฟชั่นลายธงชาติทั้งก่อนและปัจจุบันไว้น่าสนใจ

“ต้องบอกว่าแฟชั่นลายธงชาตินั้นเป็นกระแสอย่างหนึ่ง ที่เมื่อมีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้น แน่นอนว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา โดยเฉพาะสัญลักษณ์ของธงชาติไทยนั้น ก็ถูกนำมาลิงค์เข้ากับแฟชั่นเพื่อสื่อถึงความรักชาติ ประกอบกับ 3 สี แดงขาว-น้ำเงินนั้นเป็นสีสากล เมื่อนำมาดีไซน์ร่วมกับของใช้จึงทำให้ดูโดดเด่นขึ้น เพราะก่อนหน้านี้เราไม่เคยนำลายธงชาติมาดีไซน์ของใช้ เพราะธงชาติถือได้ว่าเป็นของสูง ดังนั้นเป็นเหตุผลว่าจะเห็นว่าทำไมช่วงนี้แอคเซสเซอรี่อย่างหมวก ตุ้มหูลายธงชาติ ฯลฯ จึงได้รับความนิยม” อาจารย์ต่าย-ธีระ ฉันทสวัสดิ์ ดีไซเนอร์แบรนด์ “T-RA” ให้ข้อมูลที่มาที่ไปของกระแสลายธงชาติฟีเวอร์

แม้ว่าก่อนหน้านี้การนำลายธงไตรรงค์มาสกรีนลงบนของใช้หรือห่อหุ้มร่างกายท่อนล่าง ฉีกหรือเผาทำลาย จะถือว่ามีความผิดฐานกระทำต่อธงหรือเครื่องหมายใดๆ ที่สื่อถึงรัฐ ในลักษณะเหยียดหยาม ตาม (มาตรา 118) ที่มีโทษทั้งจำและปรับนั้น “ในกรณีที่มีเพนต์ใบหน้าเป็นรูปลายธงชาติเพื่อเชียร์การแข่งขันกีฬา กระทั่งการนำธงชาติไทยมาห่อหุ้มร่างกาย เมื่อได้รับเหรียญรางวัล หรือเสื้อกีฬาที่นักกีฬาใส่ จัดเป็นกรณีที่อนุโลมและเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป เพราะเป็นการห่อหุ้มร่างกายในลักษณะของท่อนบน แต่ถ้าหากปราศจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองแล้ว โดยส่วนตัวมองว่าแอคเซสเซอรี่ต่างๆ อาจได้รับความนิยมลดน้อยลง เพราะอย่างที่เรียนไปว่าธงชาติไทยนั้นถือเป็นของสูง จึงไม่ควรนำมาดีไซน์เป็นของใช้อะไรก็แล้วแต่ พูดง่ายๆ ว่าชิ้นงานที่ดีไซน์ออกมาอาจเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นัก และคนอาจจะไม่ค่อยนิยมเช่นเดียวกัน”

ธงอาเซียนและธงประเทศในอาเซียน

ธงอาเซียนและธงประเทศในอาเซียน
ธงชาติประจำอาเซียน มีสัญลักษณ์เป็นต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกัน  หมายถึงประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

ธงชาติของราชอาณาจักรไทย  หรือ “ธงไตรรงค์”  นั้นถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยหรือชาติไทยซึ่งธงชาติจะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย  โดยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์นี้ จะมีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในผืนธงจะประกอบไปด้วยสีหลักถึง 3 สีด้วยกัน ซึ่งได้แก่ สีแดง สีขาวและสีน้ำเงิน โดยภายในผืนธงจะถูกแบ่งออกเป็น 5 แถบสี  ซึ่งแถบในสุดคือพื้นสีน้ำเงิน ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีขาวและสีแดงเป็น 2 เท่า  ส่วนแถบถัดมาด้านนอกทั้งด้านบนและล่างเป็นพื้นสีขาวและพื้นสีแดงตามลำดับ สำหรับที่มาของชื่อธงที่ชื่อว่าธงไตรรงค์นั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์ “เครื่องหมายแห่งไตรรงค์” โดยคำว่าไตรรงค์(ไตร = สาม, รงค์ = สี) มาจากสีทั้ง 3 สีบนผืนธงชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2464 ได้นิยามความหมายของธงไตรรงค์ไว้ว่า

–พื้นธงสีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีให้แก่ชาติ
–พื้นธงสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งพระพุทธศาสนาและธรรมะ
–พื้นธงสีน้ำเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์

ธงชาติของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือ ธงแดงดาวเหลือง มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งมีขนาดกว้าง 2 ส่วน และยาว 3 ส่วนด้วยกัน โดยที่พื้นธงจะเป็นพื้นสีแดง และตรงกลางของธงจะมีรูปดาวห้าแฉกสีเหลืองทอง ส่วนในเรื่องความหมายของสัญลักษณ์และสีต่าง ๆ บนตัวธงจะมีดังต่อไปนี้

– สีเหลืองทอง สื่อและให้ความหมายถึง สีประจำชาติของชาวเวียดนาม
– สัญลักษณ์ดาวห้าแฉก สื่อและให้ความหมายถึง ชนชั้นต่าง ๆ ในประเทศเวียดนาม ซึ่งได้แก่ นักปราชญ์ ชาวนา ช่างฝีมือ ทหาร และพ่อค้า
– ส่วนพื้นธงที่มีสีแดง หมายถึง การต่อสู้เพื่อกูเอกราชของชาวเวียดนาม

ในช่วงปี พ.ศ. 2519 ความหมายของธงชาติก็ได้มีการอธิบายขึ้นใหม่ในทางการเมืองของประเทศเวียดนาม หลังจากที่ประเทศเวียดนามได้มีการรวมตัวกันทั้งตอนเหนือและใต้ เพื่อเป็นหนึ่งเดียว ความหมายของสัญลักษณ์และสีบนธงชาติ จึงมีความหมายดังต่อไปนี้

– สัญลักษณ์ดาวห้าแฉกสีทอง สื่อและหมายถึง การชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศเวียดนาม
– พื้นสีแดงบนธงชาติ สื่อและหมายถึง การปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมาชีพในประเทศเวียดนาม

ธงชาติประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า  มีขนาดกว้าง 2 ส่วน  ยาว 3 ส่วน  ภายในผืนธงประกอบไปด้วยแถบสีจำนวน 2 สีด้วย  คือสีแดง และสีขาวมีการแบ่งครึ่งกลางธง  ซึ่งแถบสีแดงจะด้านในส่วนด้านบน  แถบสีขาวจะอยู่ในส่วนด้านล่าง  ส่วนตรงมุมธงชาติบนด้านคันธงนั้น จะมีรูปพระจันทร์เสี้ยว  และถัดมาจะมีรูปดาวห้าแฉกจำนวน 5 ดวง  เรียงรายกันเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า  ซึ่งรูปต่าง ๆ เหล่านี้บนธงชาติจะเป็นรูปสีขาวทั้งหมด  ซึ่งสัญลักษณ์และสีต่าง ๆ บนธงชาติเหล่านี้สามารถแยกความหมายได้ดังต่อไปนี้

– พื้นธงสีแดง  ให้ความหมายถึง  ภราดรภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าภายในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
– พื้นธงสีขาว   ให้ความหมายถึง  ความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและมีอยู่ตลอดกาลภายในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
– สัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยว  ซึ่งเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น  ให้ความหมายถึง  ความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้น
– สัญลักษณ์ดาว 5 แฉก จำนวน 5 ดวง  หมายถึง อุดมคติ 5 ประการของชาติสิงคโปร์ ซึ่งได้แก่ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า  ความยุติธรรม และท้ายสุดคือความเสมอภาคภายในประเทศ

ธงชาติสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งตามยาว  ธงจะมีความยาวเป็นสองเท่าของความกว้างธง ซึ่งเมื่อแปลงเป็นอัตราส่วนจะเท่ากับ 1:2  ตัวธงจะมีการแบ่งครึ่งของผืนธงโดยที่ครึ่งบนเป็นพื้นสีน้ำเงิน ครึ่งล่างเป็นพื้นสีแดง และถ้าหากแถบทั้งสองสีนี้สลับตำแหน่งกัน คือ แถบสีแดงอยู่บน แถบสีน้ำเงินอยู่ตอนล่าง แสดงว่าประเทศฟิลิปปินส์อยู่ในภาวะสงครามส่วนความยาวของรูปสามเหลี่ยมสีขาวแต่ละด้านเท่ากับความยาวของด้านกว้างของธง ส่วนรูปดาวห้าแฉก 3 ดวง แต่ละดวงนั้นอยู่ในตำแหน่งมุมของรูปสามเหลี่ยม โดยที่จุดยอดของรูปดาวนั้นชี้เข้าหาจุดยอดมุมของรูปสามเหลี่ยมแต่ละมุมนั้นภายในมีรูปดวงอาทิตย์รัศมีสีทอง 8 แฉกในส่วนของสัญลักษณ์และสีต่างๆ บนผืนธงมีรายละเอียดดังนี้

– สัญลักษณ์รูปดวงอาทิตย์มีรัศมีแปดแฉก หมายถึง แปดจังหวัดแรกของประเทศฟิลิปปินส์  ซึ่งได้แก่  จังหวัดบาตังกาส  จังหวัดบูลาคัน  จังหวัดคาวิตเต  จังหวัดลากูนา  จังหวัดมะนิลา  จังหวัดนูเอวา  เอคิยา  จังหวัดปัมปังกา  และสุดท้ายคือจังหวัดตาร์ลัค   ซึ่งจังหวัดทั้ง 8 นี้พยายามเรียกร้องเอกราชจากประเทศสเปน  และฝ่ายประเทศสเปนได้บังคับใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่ทั้ง 8 จังหวัดในเหตุการณ์ การปฏิวัติประเทศฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2439
– สัญลักษณ์ดาว 3 แฉก หมายถึง การแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศฟิลิปปินส์ออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน  ซึ่งได้แก่  เกาะลูซอน  เกาะมินดาเนา  และสุดท้ายคือหมู่เกาะวิสายัน
– สามเหลี่ยมสีขาวบนผืนธง หมายถึง เครื่องหมายเพื่อแสดงความเสมอภาคและภราดรภาพของประเทศฟิลิปปินส์
– พื้นสีน้ำเงินบนตัวธง หมายถึง ความมีสันติภาพ สัจจะ และความยุติธรรมในประเทศฟิลิปปินส์

ธงชาติที่ถูกชักขึ้นเสาธงเหนือแผ่นดินประเทศพม่าเป็นครั้งแรกในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2553 และถูกใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ มีลักษณะเป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ประกอบไปด้วยสีถึง 3 สีด้วยกัน คือ พื้นสีเหลือง พื้นสีเขียว  และพื้นสีแดง  ซึ่งภายในตัวธงจะมีการแบ่งความกว้างที่เท่ากันตามแนวนอน  ซึ่งพื้นที่ด้านบนคือสีเหลือง  พื้นที่ตรงกลางคือสีเขียน และพื้นที่ส่วนล่างคือสีแดงโดยที่ตรงกลางผืนธงจะมีรูปดาวห้าฉากสีขาวขนาดใหญ่  ส่วนในเรื่องของสีและสัญลักษณ์ต่างๆ บนตัวธงนั้นจะสื่อความหมายต่างๆ ได้ดังนี้

– สีเขียว ด้านบนของตัวธงนั้น  หมายถึง  สันติภาพและความสงบสุข  รวมไปถึงความอุดมสมบูรณ์ต่าง ๆ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
– สีเหลือง ในส่วนกลางของตัวธงนั้น  หมายถึง  ความสามัคคีของชาวพม่า
– สีแดง ในส่วนล่างสุดของตัวธง  หมายถึง  ความกล้าหาญ  และความเข้มแข็ง  เด็ดขาด  ที่ชาวพม่ามี
– สัญลักษณ์ดาวห้าแฉกสีขาวขนาดใหญ่ ตรงกลางผืนธงนั้น  หมายถึง  สหภาพอันมั่นคงในความเป็นเอกภาพของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์

ลักษณะของธงชาติยาลูร์ เกลิมัง หรือ “ธงริ้วแห่งเกียรติศักดิ์” ของประเทศมาเลเซียนั้น  จะเป็นธงชาติสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดกว้างประมาณ 1 ส่วน และยาว 2 ส่วนเท่านั้น  โดยธงชาตินี้จะมีพื้นธงเป็นสีแดงสลับกับพื้นสีขาวทั้งหมด 14 แถบ  แต่ละแถบสีจะมีความกว้างเท่ากันหมด  ส่วนตรงมุมธงชาติตรงด้านคันธงจะมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินที่มีขนาดกว้าง 8 ใน 14 ส่วนของผืนธงด้านกว้าง   ส่วนความยาวจะยาวกึ่งหนึ่งของผืนธงในด้านยาว  ภายในพื้นผ้าสีน้ำเงินนี้จะมีเครื่องหมายพระจันทร์เสี้ยวและดาว 14 แฉกอยู่  ซึ่งมีชื่อว่า ดาราสหพันธ์หรือบินตังเปอร์เซกูตัน ส่วนสัญลักษณ์และสีต่าง ๆ บนตัวธงชาติจะมีความหมายต่างๆ ที่สามารถแยกออกมาได้ดังนี้

– แถบริ้วพื้นสีแดงและพื้นสีขาว มีด้วยกัน 14 แถบ ซึ่งจะสื่อและให้ความหมายถึงสถานะอันเสมอภาคของรัฐทั้ง 13 รัฐภายในประเทศ และรัฐบาลกลางที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
– ดาวที่มี 14 แฉก สื่อและให้ความหมายในเรื่องของความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐทั้ง 14 รัฐภายในประเทศมาเลเซีย
– รูปพระจันทร์เสี้ยว สื่อและให้ความหมายถึง ศาสนาประจำชาติของประเทศมาเลเซียอันได้แก่ ศาสนาอิสลาม
– สีเหลืองในพระจันทร์เสี้ยว พร้อมทั้งดาราสหพันธ์ ซึ่งสีเหลืองคือสีแห่งยังดีเปอร์ตวน อากง ผู้เป็นประมุขแห่งสหพันธรัฐ
– พื้นสีน้ำเงิน สื่อและให้ความหมายในส่วนของ ความสามัคคีทั้งหมดของชาวมาเลเซีย

ธงชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีรูปแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ชื่อว่า ธงดวงเดือน  ซึ่งลักษณะของธงชาติในรูปแบบนี้จะมีความกว้างของธงเท่ากับสองส่วนสามของความยาว  โดยมีสีบนตัวธงประกอบไปด้วย 3 สีด้วยกัน  คือ พื้นสีคราม  มีแถบเป็นสีแดง  และวงเดือนที่มีสีขาว   ซึ่งความกว้างขอบแถบสีแดงแต่ละข้างเท่ากับกึ่งหนึ่งของแถบสีคราม และวงเดือนสีขาวกว้างเท่ากับสี่ส่วนห้าของความกว้างแถบสีคราม   ส่วนความหมายของสีและสัญลักษณ์บนตัวธงชาติสามารถแยกความหมายได้ดังนี้

– สีน้ำเงิน ซึ่งจะหมายถึง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติ
– สีแดงซึ่งจะหมายถึงเลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสระภาพของชาวลาว
– วงกลมสีขาวซึ่งจะหมายถึงพระจันทร์สีขาวให้เป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือลำน้ำโขง โดยรวมแล้วจะหมายถึงเอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและหมายรวมถึงการกลับมารวมกันอีกครั้งของชาวลาวสองฝั่งโขงอีกด้วย

ธงชาติของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียนั้น มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยลักษณะโดยรวมของธงชาติประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียนี้ ออกจะความคล้ายคลึงกับธงชาติประเทศโปแลนด์และธงชาติประเทศสิงคโปร์ พร้อมทั้งยังคงเหมือนกับธงชาติโมนาโกเกือบทุกประการ ซึ่งธงชาติของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะมีความแตกต่างแค่ตรงที่สัดส่วนของตัวธงเท่านั้นเอง โดยตัวธงจะมีความกว้าง 2 ส่วน และยาวเพียง 3 ส่วนเท่านั้น ในส่วนของพื้นธงชาติจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนตามแนวนอน ซึ่งแบ่งแยกพื้นธงชาติออกเป็น 2 สีด้วยกัน พร้อมทั้งแยกความหมายได้ดังต่อไปนี้
– ในส่วนพื้นที่ของธงชาติครึ่งบน จะเป็นพื้นสีแดงทั้งหมด ซึ่งให้ความหมายในส่วนของความกล้าหาญและอิสรภาพของชาวอินโดนีเซีย
– ในส่วนพื้นที่ครึ่งล่างของธงชาติ จะเป็นพื้นสีขาว ซึ่งให้ความหมายที่สื่อถึงความบริสุทธิ์และความยุติธรรม

ธงชาติประเทศกัมพูชานั้น มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ 2 ส่วน และยาวประมาณ 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนผืนธงนั้นจะถูกแบ่งตามแนวยาวจำนวน 3 ริ้ว โดยตรงส่วนของริ้วกลางนั้นเป็นพื้นสีแดงทั้งหมด และมีขนาดกว้างเป็น 2 ส่วน ซึ่งตรงกลางจะมีรูปลักษณะเป็นปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวที่เด่นตระหง่าน ริ้วที่อยู่ด้านนอกทั้งสองด้านนั้นจะเป็นส่วนที่เป็นพื้นที่สีน้ำเงินทั้งข้างบนและข้างล่าง ซึ่งมีขนาดกว้างริ้วละ 1 ส่วนเท่านั้น ทีนี้เราจะมาดูความหมายของสีต่างๆ บนธงโดยเริ่มต้นจากความหมายโดยรวมจากสัญลักษณ์ในธงสำหรับความหมายของสัญลักษณ์บนตัวตัวธงชาติของราชอาณาจักรกัมพูชานั้น โดยรวมแล้วจะมีความหมายที่สะท้อนถึง 3 สถาบันหลักของประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งได้แก่ “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ซึ่งทำให้มีลักษณะของธงชาติที่สื่อถึงความหมายได้ตรงและเหมือนกับธงชาติไทย ไม่แตกต่างกันเลยแม้แต่น้อย เพราะสื่อความหมายด้วย 3 สีที่สะท้อนถึง 3 สถาบันหลักของประเทศเช่นเดียวกัน โดยสามารถแยกความหมายจากพื้นสีต่าง ๆ บนตัวธงชาติออกมาได้ดังนี้

– สีแดง หมายถึง ชาติ
– สีขาว หรือ ปราสาทนครวัด หมายถึง สันติภาพและศาสนาซึ่งศาสนาของราชอาณาจักรกัมพูชานั้น เดิมมีรากเหง้ามาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นพระพุทธศาสนาจวบจนถึงปัจจุบัน
–สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา

ธงชาติประเทศบรูไน  ดารุสซาลามนั้น   พื้นผิวของธงจะประกอบไปด้วย สีเหลือง เป็นหลัก โดยมีแถบสีขาว และสีดำ พาดตามแนวทแยงมุม  แถบสีขาวนั้นจะ อยู่ด้านบน และแถบสีดำจะอยู่ด้านล่าง ซึ่งแถบสีขาวและแถบสีดำนี้  ทั้งสองสีจะพาดจากด้านคันธงจรดไปจนถึงปลายธงทั้งสองด้าน   ส่วนบริเวณตรงกลางของธง  จะมีตราแผ่นดินของประเทศบรูไน ดารุสซาลามอย่างเด่นชัด    ทีนี้เราจะมาดูสีต่าง ๆ บนธงซึ่งจะแยกความหมายออกมาเป็นดังนี้
– สีเหลือง   ซึ่งเป็นส่วนที่มีมากที่สุดบนตัวธง   หมายถึง พระมหากษัตริย์ของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
– สีขาว และสีดำที่พาดทแยงมุมบนตัวธง  หมายถึง มุขมนตรีหรือรัฐมนตรีภายในประเทศ
– ตราสัญลักษณ์แผ่นดินของประเทศบรูไน  ซึ่งประทับตราตรงกลางธงชาติ หมายถึง ความมีสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามภายในประเทศบรูไน  ดารุสซาลาม

ธงชาติ เป็นสัญลักษณ์ของคนแต่ละชาติ บล็อกนี้จะเล่าเรื่องราววัฒนธรรมของคนชาติต่าง ๆ ภายใต้ธงชาติของเขา